Disputs - Danmarks Digitale Voldgifts- og Forligsplatform

OM DISPUTS

Digital behandling af tvister på Disputs reducerer sagsbehandlingstiden markant. En effektiv sagsbehandling giver plads og økonomi til flere tvister, som ellers vil blive opgivet at føre, da de omfattende ressourcer sjældent står mål med, hvad parterne kan få ud af at føre sag.


Ny teknologi og digitalisering bevæger sig med hastigt tempo ind i advokatbranchen og skal sikre branchens konkurrencedygtighed fremover. Digitaliseringen hjælper virksomheder og privatpersoner med at få juridiske ydelser billigere og hurtigere.


Dette gælder mere rutineprægede ydelser som fx ”standardiserede” testamenter og kontrakter. Men digitaliseringen rækker videre, idet Disputs er pendant til domstolene og de traditionelle voldgiftsinstitutter. På Disputs kan virksomheder og privatpersoner få deres tvister løst online - hurtigere og billigere.


I disse tider, hvor Covid-19 har forsinket de lange sagsbehandlingstider ved domstolene yderligere, er Disputs det oplagte valg til at få tvisterne løst hurtigt uden at gå på kompromis med retssikkerheden, og uden at det trækker i langdrag og sagen af den grund bliver svær at få afgjort rigtigt.

SÅDAN FUNGERER DISPUTS


VOLDGIFT
Sagerne føres efter Disputs' voldgiftsregler og voldgiftsloven. Disputs' voldgiftsregler er udarbejdet i samarbejde med nogle af landets førende voldgiftsdommere. Klageren kan på voldgiftmodulet oprette en sag, invitere indklagede til at deltage samt uploade klageskrift og bilag, hvorefter processen er i gang.


Hvis parterne ikke allerede har aftalt voldgift, herunder online voldgift hos Disputs, faciliterer Disputs, at de kan indgå en sådan voldgiftsaftale, når klageren har oprettet sagen. Kendelse afsiges af voldgiftsretten på skriftligt grundlag, dvs. på baggrund af processkrifter og bilag samt eventuelle afhøringer.

Læs mere om voldgiftsmodulet


Med Disputs kan processen nedsættes fra de gennemsnitlige 14,5 måneder for en retssag i Danmark til omkring 5 måneder.


FORLIG
På Disputs kan tvister løses og forlig opnås nemt, sikkert og hurtigt. Man opretter sin sag i systemet, invitérer sin modpart til at deltage i forligssagen og afgiver et bud. Man har tre budrunder til at opnå et forlig. Hvis skyldner ikke betaler forligsbeløbet, kan kreditor tage forliget i fogedretten uden først at skulle igennem en retssag.

Læs mere om forligsmodulet

HVILKE TYPER TVISTER?

På Disputs kan stort set alle kommercielle tvister og tvister mellem private løses. Disputs er især møntet på tvister om et økonomisk krav og om kommercielle tvister. 


Voldgiftsdommerne er generalister som dommerne ved domstolene. Der er mulighed for sagkyndige dommere og erklæringer.

Se dommerne


COVID-TVISTER

Endvidere er Disputs særligt egnet til at tage imod og løse de tvister, der opstår eller er opstået i kølvandet på Covid-19-restriktioner. Det er både tvister mellem kommercielle parter og mellem en kommerciel part og en myndighed. På Disputs kan parterne indgå en voldgiftssaftale.

Se voldgiftsreglerne


Disputs' voldgiftsdommere har de faglige kompetencer til at løse disse tvister, og de står klar. 


TVUNGEN FORLIGSFORHANDLING

Mange sager ender i forlig - men ofte først efter en lang proces ved domstolene. På Disputs tvinges parterne til efter skriftveksling at forsøge at indgå forlig via Disputs' forligsmodul, hvor partnere afgiver lukkede bud, dvs. bud der afgives digitalt, hvor modparten ikke får viden om størrelsen af buddet.

TIL VIRKSOMHEDER

HAR DIN VIRKSOMHED RÅD TIL AT LADE VÆRE?


Hos Disputs kan du få afgjort din sag på 4-5 måneder, og afgørelsen er bindende for både dig og din modpart, og den kan fuldbyrdes i fogedretten.


Samtidig sparer du en masse omkostninger til advokat, da advokaten ikke skal bruge så lang tid på din sag, som havde det været en retssag eller en voldgiftssag ved de traditionelle institutter.


Vi anbefaler, at virksomheder indsætter Disputs i kontrakter, så fremtidige tvister vil blive løst hurtigt.


TIL ADVOKATER

SOM ADVOKAT KAN DU ROLIGT ANBEFALE DINE KLIENTER AT BRUGE DISPUTS


Når du laver B2B-kontrakter for dine klienter, bør du indsætte en voldgiftsklausul med Disputs som (digitalt) forum. Det er også en fordel for dig som advokat. Du kan bistå i langt flere og også mindre sager uden at skulle afskrive anvendt tid. Og dine klienter kan komme hurtigt videre.

TIL INDKLAGEDE

SOM INDKLAGEDE KAN DU ROLIGT SIGE JA TIL AT LØSE KONFLIKTEN PÅ DISPUTS


Konflikten løses hurtigere og billigere på Disputs - og du kan komme hurtigt videre.

BAG DISPUTS

HISTORIE

De traditionelle måder at løse konflikter på ved domstole og ved voldgift har eksisteret henholdsvis siden middelalderen og slutningen af 1700-tallet. I Danmark har voldgift eksisteret siden begyndelsen af 1900-tallet.

Forligsforhandlinger har eksisteret, lige siden folk handlede med hinanden og derved har kunne komme i konflikt med hinanden.

Der er sidenhen indført mere formelle forligsmæglingsalternativer og mediation. Disse typer alternative konfliktløsningsmetoder synes dog ikke at have vundet så stor brug, som man kunne ønske.

DISPUTS

Ideén til den digitale platform blev skabt af Mette Højberg, da hun gennem sit arbejde som advokat med speciale i konfliktløsning, retssager og voldgiftssager hos bl.a. Kammeradvokaten, Lett og Bech-Bruun så et behov for et kvalificeret alternativ til de traditionelle konfliktløsningsmåder og -institutioner.


Et par tusinde udviklingstimer med avanceret kodning og lige så mange interessetimer senere, personligt økonomisk indskud og støtte fra Innovationsfonden er Disputs i dag et gennemtestet og velfungerende digitalt værktøj til at effektivisere juridisk tvisteløsning - til både voldgift og forlig.


METTE HØJBERG

METTE HØJBERG ER KVINDEN BAG DISPUTS

  • Cand. jur. fra Aarhus Universitet, 2004
  • Advokat siden 2007
  • Erfaring med rets- og voldgiftssager hos bl.a.
    Bech-Bruun, Kammeradvokaten, DLA Piper og som selvstændig advokat
  • Møderet for Højesteret
  • Certificeret voldgiftsdommer
  • I dag ansat som advokat i Tryg Forsikring A/S


Mette Højberg har ført et utal af retssager, hvoraf langt hovedparten er vundet. Mette har gennem en årrække repræsenteret klienter ved kommercielle voldgiftssager og er certificeret voldgiftsdommer siden maj 2017.


KONTAKT

Ønsker du mere information om Disputs, kan du kontakte

Mette Højberg på:

T: +45 5143 4943 / mette@disputs.com / Linkedin


BOARD & DOMMERE

BOARD

Disputs har nedsat et board, hvis opgave er at varetage de funktioner og træffe de afgørelser, der følger af voldgiftsreglerne, herunder habilitetsafgørelser og scrutiny af udkasts til kendelser. Boardet fungerer uafhængigt af direktionen, men direktionen kan udstikke overordnede retningslinjer, som boardet skal følge. Boardet består af 1-5 medlemmer og træffer beslutninger ved enstemmighed.


DOMMERE

De tilknyttede voldgiftsdommere på Disputs er blandt landets førende voldgiftsdommere. De har alle mange års erfaring med voldgift og tvister enten som voldgiftsdommere eller partsrepræsentanter.