Disputs - Konfliktløsning til jer, der vil hurtigt videre

EKSPERTER

Disputs' eksperter er blandt landets førende:

Vores Voldgiftsdommere har alle mange års erfaring med voldgift og tvister enten som voldgiftsdommere eller partsrepræsentanter.


Disputs tilbyder også sagkyndige voldgiftsdommere til sager, hvor sagkyndighed vedr. teknisk eller fagspecifik viden er afgørende. De sagkyndige voldgiftsdommere er nogle af de bedste inden for bl.a. byggeri og teknisk rådgivning, vurdering og opgørelse af fysiske skader samt IT. Vi har adgang til flere sagkyndige - også i andre brancher.


Vores Mediatorer er alle certificerede og anerkendte mediatoradvokater og har solid erfaring med mediation, rets- og konfliktmægling i stort set alle typer tvister.


VOLDGIFTSDOMMERE

ANNE BUHL BJELKE / Advokat og partner, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Anne er specialiseret i forsikringsret og konfliktløsning. Især inden for corporate og regulatorisk forsikringsret er hun en anerkendt ekspert, ligesom Anne også har et særligt kendskab til regulering af den finansielle sektor.

Anne har ført en lang række sager om forsikringsdækning samt erstatnings- og kontraktansvar, herunder professions-, bestyrelses-, og produktansvar. Anne fører sager både for de almindelige domstole og for voldgiftsretter. Anne fungerer ligeledes som voldgiftsdommer i disse typer af sager.

 Anne har møderet for Højesteret og blev i 2020 certificeret som mediator. Desuden er Anne optaget som ”Leading individual” af The Legal500 inden for forsikring og konfliktløsning.

BJARKE VEJBY / Advokat og partner, Riemann Advokatfirma

Bjarke var i mange år partner hos Bech-Bruun Advokatfirma og har stor erfaring med retssager ved alle instanser samt voldgiftsager, særligt inden for indenfor medie- og arbejdsretsområdet. Indenfor medieområdet har Bjarke Vejby rådgivet i sager om krænkelse af privatliv eller ære (injurier), ligesom han yder strategisk rådgivning til klienter, herunder med ”damage control” i forhold til pressen.

Videre har Bjarke Vejby erfaring med juridiske problemer knyttet til de sociale medier, herunder ”reputation management”. Bjarke har møderet for Højesteret og har indenfor det ophavsretlige område har Bjarke Vejby ført en række principielle sager for Højesteret om ”offentlig fremførelse”, som alle blev vundet, ligesom han har erfaring med sager for Ophavsretslicensnævnet.

Inden for arbejdsret er Bjarke Vejby en anerkendt specialist, der ofte benyttes til at føre særligt komplekse og principielle sager. Han har betydelig undervisnings- og foredragserfaring og er medforfatter på de mest anvendte og nyere danske arbejdsretlige værker.

CARSTEN CEUTZ / Advokat og partner, Senior Excellence Manager,

360 Law Firm

Carsten er en anerkendt insolvensadvokat med mange års erfaring med rekonstruktioner og konkurser samt formand for Foreningen af Danske Insolvensadvokater. Som advokat repræsenterer Carsten finansielle kreditorer i forbindelse med bl.a. engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant.

Carsten har lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder. Endvidere har han betydelig erfaring med håndtering af konflikter både som advokat og voldgiftsdommer. Han har i mange år undervist i finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne, ligesom han er forfatter af værket Finansielle Leasingaftaler fra december 2019.

CARSTEN PEDERSEN / Uafhængig voldgiftsdommer

Carsten har været advokat og partner i Bech-Bruun Advokatfirma (1989-2022). Derudover har han haft møderet for Højesteret siden 1994.

Carsten har som advokat rådgivet i komplekse tvister vedrørende en række forskellige kontraktforhold, herunder selskabsretlige tvister samt retssager vedrørende rådgiver- og bestyrelsesansvar. Han har bl.a. fungeret som partsadvokat ved Det Danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

I 2006 blev Carsten uddannet voldgiftsdommer ved Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse. Han bliver løbende udpeget som voldgiftsdommer både i ad hoc sager og institutionelle voldgiftssager.

Carsten har været bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Voldgift (2013-2017) og har fra 2012-2022 været registreret som voldgiftsdommer i Xiamen Arbitration Commission.

CASPER GAMMELGAARD / Advokat og partner, HjulmandKaptain

Casper beskæftiger sig primært med kommercielle kontrakter, herunder internationale forhold, relateret til industri- og produktionsvirksomheder, entrepriseret (både on- og offshore) samt førelse af rets- og voldgiftssager. Han rådgiver blandt andet børsnoterede og finansielle virksomheder, offentlige myndigheder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder - både danske og udenlandske.

Han er certificeret voldgiftsdommer ved det Danske Voldgiftsinstitut samt The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commmerce (SCC), ekstern lektor i international voldgiftsret og har møderet for Højesteret.

Casper har gennem årene ageret som både som partsrepræsentant og voldgiftsdommer (både institutionel og ad hoc voldgift) og har været involveret i over 100 rets- og voldgiftssager. Casper har i øvrigt omfattende undervisningserfaring i en række emner, herunder FIDIC-kontrakter, contract management, entrepriseret samt førelse af rets- og voldgiftssager

DAN STAMPE-TERKILDSEN / Advokat og partner, Lundgrens Advokatpartnerselskab

Dan er advokat med speciale inden for retssager og voldgift herunder gennemførelse af internationale sager på engelsk. Dan er udover sit arbejde som advokat ofte voldgiftsdommer i danske og internationale kommercielle tvister og har møderet for Højesteret. Han har endvidere fungeret som ekspertvidne vedrørende dansk ret i udenlandske retssager overvejende i USA.

Dan har tidligere været assisterende professor i International Arbitration Law på Københavns Universitet og underviser nu i International Commercial Law på Copenhagen Business School.

FREDERIK KROMANN JESPERSEN / Advokat og partner i tvistløsningsafdelingen, Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab

Frederik fungerer ofte som voldgiftsdommer, bl.a. ved Det Danske Voldgiftsinstitut, ligesom han har stor erfaring med som advokat at føre såvel danske som internationale voldgiftssager. Han har  møderet for Højesteret og er specialiseret i behandlingen af kommercielle rets- og voldgiftssager.

Frederik har gennemført Danske Advokaters Specialistuddannelse i retssagsbehandling og procedure.

Frederik rådgiver som advokat såvel danske som udenlandske klienter i tvister af forskellig art, herunder navnlig tvister vedrørende kommercielle kontrakter, immaterialret, produktansvar og ledelsesansvar.

HENRIK GISLØV / Advokat (H), Focus Advokater

Henrik er specialiseret inden for selskabsret/M&A og procesførelse (rets- og voldgiftssager). Henrik har særlig kompetence med tvister inden for erhvervsforhold, herunder tvister udspringende af virksomhedsoverdragelse, bank- og finansieringsforhold, overdragelsesaftaler, ejeraftaler mv. Henrik har også erfaring som dommer efter en advokatkonstitution ved Vestre Landsret.

Henrik har en lang karriere som jurist i Voldgiftsinstituttets sekretariat, hvor han arbejdede med instituttets nationale og internationale voldgiftssager, herunder M&A, ejeraftaler, agent- og distributionsaftaler mv.

Henrik Gisløv virker også som voldgiftsdommer og partsrepræsentant i sager ved Voldgiftsinstituttet og internationale institutter.

 

HENRIK NEDERGAARD THOMSEN / Advokat (H) og partner, Neugebauer Clan

Advokater

Henrik er specialiseret i konfliktløsning. Han fik i 1998 møderet for Højesteret og har ført et betydeligt antal sager ved landets domstole, national og international ad hoc og institutionel voldgift samt mediation, herunder flere end 150 sager for Højesteret. Han blev i 2009 certificeret som voldgiftsdommer og fungerer som voldgiftsdommer. Han arbejder hovedsageligt med erstatningsansvar, kontraktsansvar, forsikringsdækning og offentlige myndigheders erstatningsansvar samt patenter og varemærker. Han er internationalt anerkendt og personligt ranket i Chambers and Partners og Legal 500 inden for konfliktløsning og forsikring, og han er optaget på Legal 500’s liste over anerkendte advokater, der i Norden arbejder med voldgift. Han er medlem af bl.a. bestyrelsen for FEF Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret, Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret og Højesteretsskranken. Han er udpeget af Advokatrådet som censor ved den obligatoriske retssagsprøve for advokater.

HENRIK ROTHE / Adjungeret professor i erhvervsret på CBSLaw

Henrik er ansvarlig for Justitias projekt om retssikkerhed for erhvervslivet. Han er endvidere formand for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Henrik har tidligere været præsident for Sø- og Handelsretten og generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund.

Henrik Rothe er en meget erfaren og hyppigt anvendt voldgiftsdommer i tvister inden for det danske erhvervsliv. Rothe er Kommandøraf 1. grad af Dannebrogsordenen og har både flere formandskaber og juridiske værker bag sig, ligesom han har været en del af flere arbejdsgrupper under Retsplejerådet.

JACOB MØLLER DIRKSEN / Advokat og partner, Accura Advokatpartnerselskab

Jacob Møller Dirksen er specialiseret i komplekse rets- og voldgiftssager og har omfattende erfaring med konfliktløsning. Han udpeges derfor ofte som voldgiftsdommer - herunder ved Det Danske Voldgiftsinstitut og i internationale voldgiftssager. Jacob har siden 2008 haft møderet for landsret og er certificeret voldgiftsdommer.

Gennem flere år har han fungeret som ekstern lektor i international voldgift og handelsret, ligesom han jævnligt underviser og holder kurser for andre advokater i voldgift. Jacob Møller Dirksen er medlem af bestyrelsen i Dansk Forening for Voldgift og stifter og bestyrelsesformand (2012-2017) i Young Arbitrators Copenhagen.

JENS EVALD / Professor, dr. jur. ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Jens er forfatter og medforfatter til en lang række bøger og artikler, som omfatter både privatretlige emner, sportsret og biografier.

Jens har siden 1999 været redaktør af Tidsskrift for Landbrugsret (Karnov), ligesom han bl.a. har været formand for bestyrelsen i Anti Doping Danmark (2006-2012), formand for Dansk Kano- og Kajakforbunds Appeludvalg (1998-2019), medlem af Dansk Boldspil Unions politiske kommission (2016-2017) samt medlem af Danmarks Idrætsforbunds Etisk Komité (2019-).

Jens er voldgiftsdommer ved den internationale voldgiftsret CAS (Court of Arbitration for Sport) i Lausanne i Schweiz, hvor han har deltaget i mange voldgiftssager både som formand og som enevoldgiftsdommer. Han benyttes også som voldgiftsdommer i erhvervsmæssige tvister.

JES ANKER MIKKELSEN / Uafhængig voldgiftsdommer og mediator

Jes er en af Danmarks mest anerkendte voldgiftsdommere og mediatorer i kraft af sin omfattende og mangeårige erfaring med sø- og transportret, offshore-installationer, energi og entreprise, forsikringsret og international handel, byggeri samt almindelige erhvervstvister. Jes har ført talrige rets- og voldgiftssager, er en efterspurgt voldgiftsdommer og har medvirket som mediator i adskillige sager indenfor alle retsområder i Danmark og udlandet. Han har f.eks. bistået med sin mediatorerfaring i forhandlingerne mellem fodboldlandsholdet og DBU, og med Jes's input lykkedes det for parterne at komme til enighed. Du kan læse lidt om hans rolle her.

Jes har derudover en lang og misundelsesværdig karriere som partner i Bech-Bruun.

Udover Disputs er Jes som voldgiftsdommer tilknyttet SCMA Singapore Chamber of Maritime Arbitration og CMAC China Maritime Arbitration Commission.

JOHANNES GROVE NIELSEN / Advokat og partner, Bech-Bruun Advokatfirma

Johannes er specialiseret inden for sø-og transportret, og han beskæftiger sig med alle aspekter af sø-og transportret samt offshore – herunder køb og salg, certepartier og bunker disputes, ligesom han behandler sager om skade eller bortkomst af gods til søs, på vej eller i luften.

Johannes har ført et betydeligt antal sager særligt inden for erstatningsret i sø-og transportsektoren, almindelige erhvervsretlige tvister samt insolvens. Johannes er ligeledes voldgiftsdommer i denne typer af sager.

Med mange års erfaring inden for sø-og transportret anses Johannes både nationalt og internationalt som en af de førende danske shippingadvokater. Han har desuden som Danmarks første praktiserende søretsadvokat gennemført CBS’ MBA i Shipping & Logistics, og han er den nuværende formand for International Bar Associations (IBA) Maritime & Transport Law Committee.

KAREN DYEKJÆR / Advokat (H), MCJ, LLM, Selvstændig advokat

Karen er tidligere partner i Plesner Advokatpartnerselskab og senioradvokat hos Lett (nu DLAPiper). Karen har været tilknyttet advokatfirmaet Cleary Gotlieb i New York og Bruxelles.


Hun er uddannet WIPO-mediator, er medlem af Retsplejerådet og ekstern lektor ved KU og SDU.

Hun har mange års retssagserfaring med erhvervsrelaterede civile sager, primært indenfor IP-ret, konkurrenceret, Life science og EU-ret, såvel som almindelige sager som voldgift, herunder også som voldgiftdommer. Hun er endvidere tidligere medlem af COPYDANs faste voldgiftsret og medlem af HKIAC panel for arbitrators.


KNUD-ERIK KOFOED / Advokat (H) og partner, NT Advokatpartnerselskab

Knud-Erik har siden 1998 hovedsageligt beskæftiget sig med fast ejendom, herunder (erhvervs)lejeretlige spørgsmål af enhver art.
Han fører jævnligt retssager indenfor de fagområder, han beskæftiger sig med, og han har gennemført ca. 60 hovedforhandlinger i landsretterne og 5 hovedforhandlinger i Højesteret. Knud-Erik var i efteråret 2021 konstitueret landsdommer i Østre Landsret, og det har - sammen med voldgiftsdommeruddannelsen - givet ham betydelig indsigt i gennemførelse af rets- og voldgiftssager.

Knud-Erik har i 2022 været partsudpeget voldgiftsdommer i to større markedslejesager, og han var i foråret 2023 enedommer i en tvist i forbindelse med fraflytning af et erhvervslejemål.

Han har endvidere gennem mange år undervist i erhvervslejeret og har betydelig erfaring med ejendomstransaktioner.


KRISTIAN STRANDBERG DREYER / Advokat og partner, GALST

Kristian leder afdelingen for fast ejendom og byggeri hos GALST. Han har særlig fokus på ejendomsprojektudvikling, ejendomsmæglerjura samt rets- og voldgiftssager.

Kristian er forfatter til en række bøger og artikler om fast ejendom. Han er også lektor på Det Juridiske Fakultet, hvor han underviser i faget omsætning af fast ejendom. Desuden er Kristian udpeget af Ejendomsforeningen Danmark som boligdommer ved Boligretten i København, Lyngby og Glostrup, og han beskæftiger sig indgående med bolig- og erhvervslejeretlige sager.

Kristian er uddannet procedureadvokat og dansk- og international voldgiftsdommer og har møderet for Højesteret.

LARS LINDENCRONE PETERSEN / Advokat og videnpartner, Bech-Bruun Advokatfirma

Lars er en førende teoretiker på det insolvensretlige område og har udgivet en lang række bøger, der primært kredser om formue- og procesretlige emner.

Lars er tidligere dommer ved Københavns Byret, Sø- og Handelsretten og Østre Landsret, hvorfor han gennem en årrække har opbygget kompetence som dommer. Efterfølgende har han brugt sin baggrund hos domstolene til at rådgive inden for konfliktløsning.

Lars er formand for Kooperationens permanente Voldgiftsret og adjungeret professor ved Aarhus Universitet.

LOTTE CALUNDANN NOER / Advokat (H) og partner, Punct Advokater

Lotte har siden 2006 specialiseret sig i proces og konfliktløsning både for de almindelige domstole og voldgiftsretter. Lotte er en velakkrediteret procesadvokat og har siden 2014 haft møderet for Højesteret.

Lottes erfaring med voldgift omfatter sager ved Voldgiftsinstituttet, VBA, ICC samt ad hoc voldgift. Hun virker både som partsrepræsentant og voldgiftsdommer.

I 2018 var Lotte i 10 måneder konstitueret som landsdommer ved Østre Landsret, hvorfor hun har særlig erfaring med at afgøre sager. Ved endt konstitutionsperiode blev Lotte vurderet som særdeles velkvalificeret til at fungere som dommer.

MALENE LIND RIEGE / Advokat, Bravida

Malene Lind Riege er advokat med mange års erfaring inden for entreprise og rådgiveransvar, herunder tvistløsning. Malene har erfaring fra både forsikringsbranchen, advokatbranchen og byggebranchen. Hun har været leder af entreprenørfirmaet MT Højgaards Dispute-afdeling (rets- og voldgiftsafdeling), og i dag er hun advokat hos service- og installationsvirksomheden Bravida Danmark A/S, der er en del af den nordiske Bravida-koncern. Hun har således stor erfaring med de tvister, der opstår i byggeriet, både under byggefasen og efter - og hun har en særlig indsigt i, hvordan det ”ser ud i maskinrummet”. 

 

Malene er endvidere uddannet mediator og fungerer både som mediator og voldgiftsdommer ved siden af sit virke som advokat.

MORTEN ADLER-NISSEN / Advokat og director, Kromann Reumert

Morten Adler-Nissen er specialiseret i komplekse tvister og har betydelig erfaring med at føre rets- og voldgiftsager for danske og udenlandske virksomheder samt finansielle institutioner. Morten har ført en række højtprofilerede sager inden for blandt andet rådgivnings- og ledelsesansvar, udvikling af IT-systemer, aktionærsøgsmål, M&A og forsikring.


Via uddannelse som Solicitor of England & Wales og arbejdsophold i England har Morten også væsentlig erfaring med at håndtere internationale tvister. Morten har desuden arbejdet som konstitueret landsdommer i Østre Landsret og tager udpegninger som voldgiftsdommer. Han har derigennem opnået værdifuld erfaring med dommergerningen, domstolenes og en voldgiftsrets perspektiv på tvistløsning.

MORTEN FRANK / Advokat og ph.d., Gorrissen Federspiel

Certificeret voldgiftsdommer samt certificeret advokat i New York State, USA. Morten er specialiseret i komplekse kontrakter og tvistløsning og bistår danske og internationale virksomheder i rets- og voldgiftssager i Danmark og i udlandet, herunder i tvister om handel/distribution, produktansvar, agenturforhold, post-M&A samt kommercielle og finansielle aftaler. Mortens voldgiftserfaring omfatter ICC, SCC og Voldgiftsinstituttet.

Morten kombinerer en stærk akademisk baggrund med kommerciel forståelse og international indsigt. Morten har forsket i voldgiftsret, aftalefortolkning og komparativ ret på Københavns Universitet, og har via studier i Singapore, Kina, USA og Canada opnået en unik international snitflade på tværs af retlige og kulturelle skel. Desuden har Morten omfattende foredrags- og undervisningserfaring, herunder som ekstern lektor på Københavns Universitet, ligesom han er forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for flere fagområder.

PERNILLE BIGAARD / Advokat og partner, Lundgrens Advokatpartnerselskab

Danmarks ukronede Dronning inden for insolvens og rekonstruktion har igennem 33 år været partner hos Plesner Advokatfirma; sidenhen hos Sundgaard Advokater, Skau Reipurth og i dag hos Lundgrens. Hun er desuden fast kurator hos Sø- og Handelsrettens Skifteret.

Igennem sin karriere har Pernille været kurator i adskillige konkursboer efter store danske virksomheder, som tæller bl.a. O. W. Bunker A/S, Centerplan A/S og Arnold Busck A/S samt gennemført rekonstruktioner i flere virksomheder, bl.a. Fona A/S og ACT Global A/S.

Pernille fik møderet for Højesteret i 1988 og har ført flere betydningsfulde retssager i relation til konkursramte og insolvente virksomheder. Pernille har tillige fungeret som voldgiftsdommer. Som formand for Kuratorforeningen var Pernille i 2004 med til at stifte Foreningen af Danske Insolvensadvokater, og hun besad formandsposten frem til 2018.

PETER ARNT NIELSEN / Professor, Copenhagen Business School, CBS Law

Peter forsker og underviser i dansk og international voldgift, mediation, erhvervsret, civilproces samt international kontraktret. Herudover er han professor ved Europakollegiet i Brugge i europæisk international privatret.

Peter har desuden været medlem i flere lovforberedende udvalg, både nationalt og internationalt. Han certificeret voldgiftsdommer og derudover mediator, retsmægler og advokat og beskæftiger sig med efteruddannelse af advokater, dommere og virksomhedsjurister.

PETER FAUERHOLDT THOMMESEN / Advokat og partner, VILTOFT Advokatfirma

I 2013 blev Peter uddannet voldgiftsdommer ved Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse.

En væsentlig del af Peters arbejde består i førelse af rets- og voldgiftssager. Det gælder både sager om entreprise og teknisk rådgivning og sager inden for andre erhvervs- og offentligretlige områder. Peter er også medforfatter til bogen Voldgiftsret.

Derudover har Peter stor erfaring inden for kontraktretlige tvister og tvister om ejeraftaler mellem aktionærer/anpartshavere.

Peter har møderet for Højesteret og er medlem af Dansk Forening for Voldgift. Desuden er han også medstifter og medlem af bestyrelsen af Young Arbitrators Copenhagen.

PETER SCHRADIECK / Advokat og partner, Plesner Advokatpartnerselskab

Peter er leder af Plesners Dispute Resolution team. Han er certificeret voldgiftsdommer og er en ofte benyttet voldgiftsdommer. Hans kompetenceområder rækker vidt og omfatter bl.a. ledelsesansvar, bank og finans, M&A-tvister, tvister om immaterielle rettigheder og markedsføringsret samt entreprisetvister.

Endvidere har Peter tilrettelagt og udført større advokatundersøgelser.

Peter har en enorm erfaring i som advokat at føre store rets- og voldgiftssager, og han har deltaget i forhandlinger af nogle af de største rets- og voldgiftssager i Danmark.

Peter har sideløbende med sit arbejde som advokat taget en mastergrad i strategi, økonomi og ledelse fra Copenhagen Business School og er endvidere medforfatter til den kommenterede hvidvasklov 2020.

POUL HVILSTED / Advokat, Of counsel

Poul har siden 1990 haft møderet for Højesteret. Han leverer juridisk, strategisk og kommerciel rådgivning til danske og internationale offentlige og private virksomheder om regulatoriske og erhvervsretlige forhold. I det offentligretlige segment er det plan- og miljøret, der udgør kerneområdet for hans virke. Pouls kommercielle virke koncentreres omkring rådgivning vedrørende aftaleforhold og kontrakter, herunder med et særligt fokus på energisektoren og forsvars- og sikkerhedsområdet.

På både det offentligretlige og det kommercielle område har Poul rådgivet om og repræsenteret parter i rets- og voldgiftssager, herunder adskillige sager af stor principiel betydning.

Poul er erfaren voldgiftsdommer og medlem af Chartered Institute of Arbitrators, som er en international voldgiftsret for alternativ konfliktløsning (ADR). Han modtager opdrag som dommer i både nationale og internationale voldgiftssager, enten som enevoldgiftsmand og som medlem af et panel.

RASMUS SCHMIDT / Advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Rasmus er specialiseret i at føre rets- og voldgiftssager, som vedrører kontrakter, erstatning, forsikring og M&A-transaktioner m.v. og har møderet for Højesteret. Hans erfaring med voldgift omfatter såvel ad hoc voldgift som sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Han fungerer både som partsadvokat og som voldgiftsdommer. Han har ført sager med involvering af forsikringsselskaber, statsejede virksomheder, offentlige myndigheder, pengeinstitutter, pensionsselskaber, brancheorganisationer samt store, mellemstore og mindre virksomheder.

Rasmus er uddannet på Københavns Universitet og på Monash University i Melbourne, Australien. Rasmus har tidligere undervist ved Københavns Universitet i fagene Formueret 1 samt Erstatning og Kontrakt.

TOMAS ILSØE ANDERSEN / Advokat og partner, Kammeradvokaten

Indtil marts 2020 var Tomas managing partner hos Kammeradvokaten.

Tomas beskæftiger sig særligt med rådgivning vedrørende indgåelse, indhold og fortolkning af kontrakter.

Han har stor erfaring med førelsen af retssager og voldgiftssager – nationale som internationale – inden for forskellige retsområder. Tomas har møderet for Højesteret.

Tomas er certificeret voldgiftsdommer og har pådømt adskillige sager, både som enedommer og som medlem af kollegiale voldgiftsretter. Det retlige grundlag for hans arbejde har omhandlet ICC-regler såvel som forskellige institutregler og ad hoc-voldgift.

ULRIK RAMMESKOW BANG-PEDERSEN, professor, dr. jur.,
Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet

Ulrik har siden 2004 været professor på Københavns Universitet inden for insolvens-, foged- og skifteret samt civilproces. Han er formand for Konkursrådet, der rådgiver den danske regering vedrørende ændringer i den danske insolvenslovgivning.

Han er medlem af bestyrelsen i Finansiel Stabilitet, ligesom han har haft adskillige andre poster i råd og nævn. Ulrik var fx medlem af Voldgiftsinstituttets udvalg nedsat i 2012 til at udarbejde forslag til en revision til voldgiftsloven, og han var medlem af det lovforberedende udvalg, der står bag reglerne om virksomhedspant. Ulrikhar også deltaget i internationalt arbejde, herunder i EU-regi, om udarbejdelse af konventioner og anden regulering.

Derudover er Ulrik en anerkendt voldgiftsdommer både nationalt og internationalt, herunder ved International Chamber og Commerce (ICC: Arbitration) i Paris.

Han er en af ”the go to guys” på området for insolvensret, og han har afgivet juridiske responsa om insolvensretlige problemstillinger til bl.a. the High Court of Justice, London.

Endelig står Ulrik bag et utal af juridisk litterære værker.

SAGKYNDIGE DOMMERE

CARL-ERIK VESTERAGER / CIO, Nordic RCC

Carl-Erik har mere end 20 års erfaring i IT branchen og har tidligere varetaget poster som specialkonsulent i Finansministeriet, Vice President Sales for Case & Benefit – Public Sector, Vice President for Energy Solutions i KMD samt Nordic Technology Delivery Lead Utilities – Associate Director i Accenture Nordic. Carl-Erik arbejder som CIO for Nordic RCC, der bistår de fire nordiske TSO’er (Energinet, Statnett, FINGRID & Svenska Kraftnät) med grøn omstilling, optimering og driftssikkerheden i det nordiske højspænding transmission elnet.

Med sine mange år i IT-branchen har Carl-Erik Vesterager særligt erfaring og kompetence inden for grøn omstilling, energi og forsyning, cybersikkerhed, compliance, sundhedsteknologi, offentlig forvaltning, projekter, kontrakter og leverancer inden for IT, cloud, software og teknologi, nearshore, onshore og offshore leverancer samt kommercielle forhold vedr. store, komplekse IT-kontrakter i offentligt eller privat regi. Endvidere har han besiddet flere bestyrelses-, advisory- og rådsposter i bl.a. IT-branchen, start-up-virksomheder inden for energi og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn.

Carl-Erik har en MSc EBA kandidatgrad i strategi, organisation og ledelse fra CBS og en bachelorgrad i økonomi og business administration fra Aarhus Universitet.

CLAES BOHN-WILLEBERG / Partner, ingeniørfirmaet Bang & Beenfeldt

Som rådgivende ingeniør har Claes meget erfaring med at hjælpe kommuner, boligforeninger og pensionsselskaber med alt fra overordnede opgaver til helt konkrete problemer som fx skimmelsvamp.

Desuden ejer Claes firmaet NoMuda - energi og byggerådgivning, hvis fokus er på energioptimering af ældre huse.

Claes blev færdiguddannet fra Københavns Erhvervs Akademi i 2010.

KLAUS RASK PETERSEN / Seniorrådgiver og projektleder, Niras A/S

Klaus er uddannet teknikumingeniør og har siden 1982 beskæftiget sig med rådgivning og projektledelse.
Klaus' specialer er indeklima, ventilation, VVS og afløbsinstallationer. Tilstandsvurderinger og komplekse, generelle spørgsmål. Måling af genskin fra glaserede tegltage. Særligt speciale i svømmebade og svømmebadsinstallationer, samt kultur og idrætsbyggeri.

Skønsmand og fagdommer samt sagkyndig ved Voldgiftsnævnet siden 1992.

Bestyrelsesmedlem i brancheforeningen Danske Svømmebade siden 2012.

Tillidsrepræsentant i sammenlagt 15 år i ingeniøransættelse.


MICHAEL BANG / Indehaver, Bang & Co. Consulting

Michael har i en lang årrække fungeret som taksator på forsikringsskader, og han har udarbejdet flere tusinde skadeopgørelser i forbindelse med skader på fast ejendom og løsøre både på privatforsikringsområdet, på erhverv-, landbrug- og industriforsikringsområdet.

Michael har også stor erfaring med skader efter stormflod og oversvømmelse, og han er overtaksator i Stormrådet.

Med en uddannelse som eksamineret skadeskonsulent og en stor erfaring som taksator, bliver Michael anvendt som skønsmand i forsikringsrelaterede syn- og skønssager samt til udredning af komplicerede klagesager. Michael har desuden været skadechef på erhverv i et større dansk forsikringsselskab (IF).

Michael har endvidere erfaring og kompetencer inden for byggeledelse, bygherrerådgivning og byggeteknisk rådgivning.

MICHAEL JOHST / Civilingeniør, mediator og rådgiver

Michael er uddannet advanced engineering underwriter af verdens 2 største genforsikringsselskaber Munich Re og Swiss Re, som agerer "kassekredit" for størstedelen af verdens risici for forsikringsselskaberne. Han startede sin internationale karriere på Det Danske Stålvalseværk A/S og har sidenhen været risikokonsulent for alle Carlsberg Breweries bryggerier, leder af og underwritingchef for If Forsikrings ( Industri) internationale tekniske forsikringer og mangeårigt medlem af www.IMIA.com.

Michael har været teknisk direktør i Marsh & Mclennan, blev certificeret coach i 2017 og beskikket bygningssagkyndig i 2018. 

Michael rådgiver primært i konflikter der omhandler komplekse byggeskader og bruger sin erfaring som underwriter af utallige milliardbyggerier bl.a. Cityringen, Niels Bohr Bygningen, Nordeas hovedkvarter i Ørestad, Off shore vindmøller etc. 

Michael er Mentor på DTU og holder sig derigennem opdateret om de nyeste teknologier.

PER BO LARSEN / Projektleder, rådgiver og partner, Bunch Bygningsfysik ApS

Per har rådgivet og projektudviklet i byggebranchen siden 1990 og trækker derfor på mere end 25 års erfaring.

Per har stor viden om lette konstruktioner og anvendelsen af træ i byggeriet og har været med til at præge udviklingen af det industrialiserede træelementbyggeri.

Gennem sin karriere har han foretaget inspektioner af tage og facader, og generelt har han ført tilsyn med nybyg og renoveringsopgaver.

Per har stor viden om gældende regler og standarder i byggebranchen.

TOMMY BUNCH-NIELSEN / Medejer og direktør, Bunch Bygningsfysik ApS

Tommy er formand for foreningen af danske skønsmænd.

Derudover er han direktør for Garantiselskabet Dansk Tagdækning A/S, Micro Clean A/S og Micro Therm A/S, bestyrelsesformand for BMT Instruments ApS.

Tommy har 40 års erfaring som byggeteknisk rådgiver og er specialist i bygningsfysik med hovedvægt på fugttekniske forhold omkring klimaskærm og indeklima.

Han er uddannet civilingeniør fra DTU og underviser som adjungeret professor ved Statens Byggeforskningsinstitut.MEDIATORER

ALLAN OHMS / Mediator, advokat og partner
Forum Advokater

Allan har medieret siden 2003 og gennemført mere end 350 mediationer. Han er tilknyttet mediatorkorpset hos Mediationsinstituttet, blev i 2003 antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler og har siden da fungeret som retsmægler ved Østre Landsretskreds. Han udpeges således løbende som mægler i verserende retssager for by- og landsret.

Allan er en af de mediatorer i Danmark, som har størst praktisk erfaring med mediation både i erhvervssager og i privatlivskonflikter. Statistikken viser, at mere end 7 ud af 10 mediationer afsluttes med, at parterne indgår en mindelig aftale og dermed løser konflikten.

Allan er derudover partner i Forum Advokater, hvor han primært beskæftiger sig med kommunikation, mediation, konstruktiv konfliktløsning, rets- og voldgiftssager, generationsskifte, arv, testamente og dødsboer samt erhverv og løsning af komplekse opgaver, navnlig hvor menneskelig indsigt er central.

BIRGITTE HARRING-LUND / Mediator og advokat
Indehaver af Alliance Advokater

Birgitte er uddannet advokat i 1995 og har siden 1998 været selvstændig, hvor hun arbejder med privatsager, dvs. dødsboer, arv, testamenter, ejendomshandler og familieret, herunder børnesager, skilsmisser og bodelinger. Birgitte har via udpegning som retsmægler haft alle mulige tvister også indenfor både privat- og erhvervsret.

Birgitte blev uddannet mediator i 2011 og har siden 2012 været retsmægler ved retten i Glostrup og Østre Landsretskreds. Hun har gennemført mere end 150 mediationer og retsmæglinger og desuden fungeret som partsrepræsentant i mediationer siden ordningen kom frem. Hun er tilknyttet mediatorkorpset hos Mediationsinstituttet og har desuden en del erfaring med mediation online. 

Birgitte kan bekræfte, at ca. 7 ud af 10 mæglinger ender med en løsning. En del løses desuden efterfølgende.

GERT NILSSON ELDRIMNER / Mediator og advokat (LL.M.),
Indehaver af Advokatfirman Eldrimner, Stockholm

Gert arbejder som fuldtidsmediator i kommercielle tvister, arbejdspladskonflikter/tvister, entreprisetvister og familiekonflikter/tvister. Han har gennemført omkring 250 mediationer (over 5.500 timer) med nationale og/eller internationale parter, men også i udlandet (co-mediation i England og Danmark). I Sverige har han blandt andet startet ”Svenska Institutet för Medling” (det Svenske InstituNet for Mediation) og netværkene ”Svenska Medlare” (for kommercielle mediatorer) og ”Medlingskollegiet”

(for advokater og advokafuldmægtige i svenske advokafirmaer, med i øjeblikket mere end

160 medlemmer).
Han er tilknyttet flere internationale paneler af mediatorer, herunder CEDR i London, ADR Center i Rom og MiKK International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction i Berlin.

I sin egenskab af advokat og mediator er Gert bestyrelsesmedlem i flere nationale og internationale organisationer.


GITTE LØVGREN LARSEN / Mediator, advokat (L) og partner
SIRIUS Advokater

Gitte har medieret og retsmæglet mere end 200 sager, og er en af Danmarks mest erfarne mediatorer og retsmæglere.

Gitte har en baggrund indenfor immaterialret, hvor mange aftaler, også sameksistensaftaler indgås samt markedsføringsret. Derudover rådgiver Gitte også om licenser, mærker og varemærker, design, royalties, domæner, brugerrettigheder, patenter, markedsføring, koncepter og konfliktmægling. Slutteligt har Gitte, også gennem sin tid som praktiserende advokat i USA, erfaring med de problemstillinger, der kan opstå i relation til rettigheder, når virksomheder har internationale forretninger og cross-borderaktiviteter.

I 2004 blev Gitte uddannet mediator (konfliktmægler) og medierer jævnligt i erhvervskonflikter om bl.a. rettighedshåndtering, exits m.m..

I 2008 blev Gitte retsmægler ved Østre Landsretskreds og er blevet genudnævnt i 2012, 2016 og igen i 2020 til en ny fireårs periode. Det betyder, at Gitte løbende modtager sager til mægling fra domstolene.

Gitte er medlem af Dansk Selskab for Ophavsret, INTA (International Trademark Association), Danske Mediatoradvokater og Foreningen for Mediation/Konfliktmægling, ligesom Gitte er er aktiv som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i nogle virksomheder.

JES ANKER MIKKELSEN / Uafhængig voldgiftsdommer og mediator

Jes er en af Danmarks mest anerkendte voldgiftsdommere og mediatorer i kraft af sin omfattende og mangeårige erfaring med sø- og transportret, offshore-installationer, energi og entreprise, forsikringsret og international handel, byggeri samt almindelige erhvervstvister. Jes har ført talrige rets- og voldgiftssager, er en efterspurgt voldgiftsdommer og har medvirket som mediator i adskillige sager indenfor alle retsområder i Danmark og udlandet. Han har f.eks. bistået med sin mediatorerfaring i forhandlingerne mellem fodboldlandsholdet og DBU, og med Jes's input lykkedes det for parterne at komme til enighed. Du kan læse lidt om hans rolle her.

Jes har derudover en lang og misundelsesværdig karriere som partner i Bech-Bruun.

Udover Disputs er Jes som voldgiftsdommer tilknyttet SCMA Singapore Chamber of Maritime Arbitration og CMAC China Maritime Arbitration Commission.

MOGENS YDE KNUDSEN / Mediator og advokat (H), LL.M.
Indehaver af advokatfirma Extensio

Mogens har medieret langt over 200 konflikter siden 2003 som retsmægler ved Retten i Aarhus,

Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten, som mediator udpeget af Mediationsinstituttet

og ad hoc. Mogens har som underviser på Danske Advokaters mediatoruddannelse siden 2003

været med til at uddanne og træne knap 700 mediatorer. Han har siden 2005 gæsteundervist om

retsmægling på Aarhus Universitet og har præsenteret mediation for diverse erhvervsorganisationer gennem snart 20 år.

Mogens er medlem af Danske Advokaters repræsentantskab og bestyrelse og har desuden fungeret som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret.

Medlem af International Trademark Association’s Panel of Mediators 2003-2018.

 

RASMUS WANDALL / Mediator & advokat (L), PhD,

Jon Palle Buhl Law Firm

Rasmus har gennem mange år skabt konkrete resultater gennem forhandling og løsning af konflikter i ind- og udland. Han anvender primært faciliterende og regenerative metoder i konfliktmægling og -løsning.

Han håndterer rettigheds- og ansvarssager indenfor en bred vifte af retsområder. Rasmus er en del af Mediationsinstituttets korps af mediatorer, er medlem af bestyrelsen for Danske Mediatoradvokater og underviser på masteruddannelsen i forhandling og mediation på SDU.

Rasmus har omfattende erfaring fra samarbejder i Danmark og på tværs af mere end 30 lande i Europa, Nordamerika, Afrika og Asien med private, statslige og internationale organisationer, herunder FN, EU og OECD. Han er tidligere videnchef hos Rigsadvokaten og tidligere retschef for den internationale sammenslutning af anklagemyndigheder og anklagere i Haag (IAP). Rasmus har bl.a. boet og arbejdet 4 år i New York og Berkeley (USA), 4 år i Addis Ababa (Etiopien), og bringer herfra en særlig indsigt i, hvordan man skaber løsninger på tværs af dybe skel, hvad enten de er lokale eller globale.

THOMAS SAMSØ BLOCH / Mediator & advokat (L),
CPH Mediation & Negotiation

Thomas er blandt de få advokater i Danmark, som er fuldtidsbeskæftiget med mediation og forhandling. Han har arbejdet som mediator siden 2008, dels som retsmægler ved Østre Landsret og Helsingør ret, dels som mediator ved Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg samt ved FN's Global Mediator Panel. Thomas har således medieret både civile- og kommercielle sager, byggesager, familie- og ansættelsessager. Derudover har han bistået klienter ved adskillige mediationer og retsmæglinger som partsadvokat.

Som partner i det skandinaviske samarbejde CPH Mediation & Negotiation hjælper han virksomheder med at forebygge og løse konflikter og underviser desuden som ekstern lektor i mediation på Københavns Universitet. Derudover er han medforfatter til bogen og podcastserien Løsningens labyrint – advokaters oplevelser med mediation om kommerciel mediation i Danmark.

Thomas er medlem af Danske Advokaters repræsentantskab og var tidligere formand for Danske Mediatoradvokater og direktør for Mediationsinstituttet.