Disputs - Konfliktløsning til jer, der vil hurtigt videre

MEDIATION

Mediation er en proces, hvor parterne mødes med en udvalgt, upartisk og neutral person, som bistår dem i forhandling af deres uenighed(er) med henblik på, at de kan opnå enighed og finde et forlig.


Høj succesrate, lave omkostninger: Mediation har en ekstrem høj succesrate, hvor 93 % af alle sager bliver forligt. 72 % af sagerne forliges under mediationen, og de resterende 21 % forliges kort tid efter. Se de seneste data fra CEDR her.


Disputs' mediatorer er blandt Danmarks dygtigste.EN SAG, TO VINDERE
- DISPUTS TILBYDER MEDIATION ONLINE


 • Løs dine tvister ved online mediation på Disputs hurtigt - og langt mere effektivt end førelse af en retssag eller voldgiftssag.
 • Tilbydes til erhvervstvister mellem virksomheder, der ønsker en hurtig løsning med to vindere og lave omkostninger.
 • Disputs’ mediatorer er blandt landets førende mediatorer.
 • Kommunikér og upload nemt relevante dokumenter på sagens egen side på Disputs.
 • Faste priser, der - hvis ikke andet aftales - deles med halvdelen til hver part.

EKSEMPEL PÅ PROCESSEN

1

 • Sagen oprettes af den ene part, hvor der indtastes data om den anden part, afgives eventuelle ønsker til mediators kompetencer og uploades beskrivelse af tvisten og relevante dokumenter.

 • Hvis ikke parterne har en aftale om mediation, skal den anden part acceptere, at tvisten forsøges løst ved mediation på Disputs efter Disputs' mediationsregler. 

2

 • Når den anden part har accepteret dette, udpeger Disputs en mediator. 

 • Den anden part har mulighed for at komme med en supplerende beskrivelse og yderligere materiale.

 • Mediator fatsætter hurtigt efter koordinering med parterne tidspunkt for online mediationen. 

3

 • Mediationen afholdes online; der afsættes som udgangspunkt 8 timer (inkl. pauser og mediators forberedelse). Der oprettes virituelt fællesmøderum og to private rum, hvor hver part med evt. rådgiver kan tale uforstyrret, og hvor mediator kan tale med hver part for sig.

 • Mediationen afsluttes, når parterne har forligt deres tvist.

 • Forligsaftale udarbejdes af mediator, sendes til digital underskrift og uploades herefter på sagen. Sagen afsluttes.

MEDIATORER

ALLAN OHMS / Mediator, advokat og partner
Forum Advokater

Allan har medieret siden 2003 og gennemført mere end 350 mediationer. Han er tilknyttet mediatorkorpset hos Mediationsinstituttet, blev i 2003 antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler og har siden da fungeret som retsmægler ved Østre Landsretskreds. Han udpeges således løbende som mægler i verserende retssager for by- og landsret.

Allan er en af de mediatorer i Danmark, som har størst praktisk erfaring med mediation både i erhvervssager og i privatlivskonflikter. Statistikken viser, at mere end 7 ud af 10 mediationer afsluttes med, at parterne indgår en mindelig aftale og dermed løser konflikten.

Allan er derudover partner i Forum Advokater, hvor han primært beskæftiger sig med kommunikation, mediation, konstruktiv konfliktløsning, rets- og voldgiftssager, generationsskifte, arv, testamente og dødsboer samt erhverv og løsning af komplekse opgaver, navnlig hvor menneskelig indsigt er central.

BIRGITTE HARRING-LUND / Mediator og advokat
Indehaver af Alliance Advokater

Birgitte er uddannet advokat i 1995 og har siden 1998 været selvstændig, hvor hun arbejder med privatsager, dvs. dødsboer, arv, testamenter, ejendomshandler og familieret, herunder børnesager, skilsmisser og bodelinger. Birgitte har via udpegning som retsmægler haft mange forskellige typer tvister indenfor både privat- og erhvervsret.

Birgitte blev uddannet mediator i 2011 og har siden 2012 været retsmægler ved retten i Glostrup og Østre Landsretskreds. Hun har gennemført mere end 150 mediationer og retsmæglinger - og har desuden fungeret som partsrepræsentant i mediationer, siden ordningen kom frem. Hun er tilknyttet mediatorkorpset hos Mediationsinstituttet og har desuden en del erfaring med mediation online. 

Birgitte kan bekræfte, at ca. 7 ud af 10 mæglinger ender med en løsning. En del løses desuden efterfølgende.

GERT NILSSON ELDRIMNER / Mediator og advokat (LL.M.),
Indehaver af Advokatfirman Eldrimner, Stockholm

Gert arbejder som fuldtidsmediator i kommercielle tvister, arbejdspladskonflikter/tvister, entreprisetvister og familiekonflikter/tvister. Han har gennemført omkring 250 mediationer (over 5.500 timer) med nationale og/eller internationale parter, men også i udlandet (co-mediation i England og Danmark). I Sverige har han blandt andet startet ”Svenska Institutet för Medling” (det Svenske InstituNet for Mediation) og netværkene ”Svenska Medlare” (for kommercielle mediatorer) og ”Medlingskollegiet”

(for advokater og advokafuldmægtige i svenske advokafirmaer, med i øjeblikket mere end

160 medlemmer).
Han er tilknyttet flere internationale paneler af mediatorer, herunder CEDR i London, ADR Center i Rom og MiKK International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction i Berlin.

I sin egenskab af advokat og mediator er Gert bestyrelsesmedlem i flere nationale og internationale organisationer.


GITTE LØVGREN LARSEN / Mediator, advokat (L) og partner
SIRIUS Advokater

Gitte har medieret og retsmæglet mere end 200 sager, og er en af Danmarks mest erfarne mediatorer og retsmæglere.

Gitte har en baggrund indenfor immaterialret, hvor mange aftaler, også sameksistensaftaler indgås samt markedsføringsret. Derudover rådgiver Gitte også om licenser, mærker og varemærker, design, royalties, domæner, brugerrettigheder, patenter, markedsføring, koncepter og konfliktmægling. Slutteligt har Gitte, også gennem sin tid som praktiserende advokat i USA, erfaring med de problemstillinger, der kan opstå i relation til rettigheder, når virksomheder har internationale forretninger og cross-borderaktiviteter.

I 2004 blev Gitte uddannet mediator (konfliktmægler) og medierer jævnligt i erhvervskonflikter om bl.a. rettighedshåndtering, exits m.m..

I 2008 blev Gitte retsmægler ved Østre Landsretskreds og er blevet genudnævnt i 2012, 2016 og igen i 2020 til en ny fireårs periode. Det betyder, at Gitte løbende modtager sager til mægling fra domstolene.

Gitte er medlem af Dansk Selskab for Ophavsret, INTA (International Trademark Association), Danske Mediatoradvokater og Foreningen for Mediation/Konfliktmægling, ligesom Gitte er er aktiv som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i nogle virksomheder.

JES ANKER MIKKELSEN / Uafhængig voldgiftsdommer og mediator

Jes er en af Danmarks mest anerkendte voldgiftsdommere og mediatorer i kraft af sin omfattende og mangeårige erfaring med sø- og transportret, offshore-installationer, energi og entreprise, forsikringsret og international handel, byggeri samt almindelige erhvervstvister. Jes har ført talrige rets- og voldgiftssager, er en efterspurgt voldgiftsdommer og har medvirket som mediator i adskillige sager indenfor alle retsområder i Danmark og udlandet. Han har f.eks. bistået med sin mediatorerfaring i forhandlingerne mellem fodboldlandsholdet og DBU, og med Jes's input lykkedes det for parterne at komme til enighed. Du kan læse lidt om hans rolle her.

Jes har derudover en lang og misundelsesværdig karriere som partner i Bech-Bruun.

Udover Disputs er Jes som voldgiftsdommer tilknyttet SCMA Singapore Chamber of Maritime Arbitration og CMAC China Maritime Arbitration Commission.

MOGENS YDE KNUDSEN / Mediator og advokat (H), LL.M.
Indehaver af advokatfirma Extensio

Mogens har medieret langt over 200 konflikter siden 2003 som retsmægler ved Retten i Aarhus,

Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten, som mediator udpeget af Mediationsinstituttet

og ad hoc. Mogens har som underviser på Danske Advokaters mediatoruddannelse siden 2003

været med til at uddanne og træne knap 700 mediatorer. Han har siden 2005 gæsteundervist om

retsmægling på Aarhus Universitet og har præsenteret mediation for diverse erhvervsorganisationer gennem snart 20 år.

Mogens er medlem af Danske Advokaters repræsentantskab og bestyrelse og har desuden fungeret som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret.

Medlem af International Trademark Association’s Panel of Mediators 2003-2018.

 

RASMUS WANDALL / Mediator & advokat (L), PhD,

Jon Palle Buhl Law Firm

Rasmus har gennem mange år skabt konkrete resultater gennem forhandling og løsning af konflikter i ind- og udland. Han anvender primært faciliterende og regenerative metoder i konfliktmægling og -løsning.

Han håndterer rettigheds- og ansvarssager indenfor en bred vifte af retsområder. Rasmus er en del af Mediationsinstituttets korps af mediatorer, er medlem af bestyrelsen for Danske Mediatoradvokater og underviser på masteruddannelsen i forhandling og mediation på SDU.

Rasmus har omfattende erfaring fra samarbejder i Danmark og på tværs af mere end 30 lande i Europa, Nordamerika, Afrika og Asien med private, statslige og internationale organisationer, herunder FN, EU og OECD. Han er tidligere videnchef hos Rigsadvokaten og tidligere retschef for den internationale sammenslutning af anklagemyndigheder og anklagere i Haag (IAP). Rasmus har bl.a. boet og arbejdet 4 år i New York og Berkeley (USA), 4 år i Addis Ababa (Etiopien), og bringer herfra en særlig indsigt i, hvordan man skaber løsninger på tværs af dybe skel, hvad enten de er lokale eller globale.

THOMAS SAMSØ BLOCH / Mediator & advokat (L),
CPH Mediation & Negotiation

Thomas er blandt de få advokater i Danmark, som er fuldtidsbeskæftiget med mediation og forhandling. Han har arbejdet som mediator siden 2008, dels som retsmægler ved Østre Landsret og Helsingør ret, dels som mediator ved Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg samt ved FN's Global Mediator Panel. Thomas har således medieret både civile- og kommercielle sager, byggesager, familie- og ansættelsessager. Derudover har han bistået klienter ved adskillige mediationer og retsmæglinger som partsadvokat.

Som partner i det skandinaviske samarbejde CPH Mediation & Negotiation hjælper han virksomheder med at forebygge og løse konflikter og underviser desuden som ekstern lektor i mediation på Københavns Universitet. Derudover er han medforfatter til bogen og podcastserien Løsningens labyrint – advokaters oplevelser med mediation om kommerciel mediation i Danmark.

Thomas er medlem af Danske Advokaters repræsentantskab og var tidligere formand for Danske Mediatoradvokater og direktør for Mediationsinstituttet. 

PRISER

KORTERE TID

Klares mediationen (inkl. mediators forberedelse) på kortere tid, udstedes kreditnota sådan, at der udelukkende betales for den tid, der er anvendt, dog minimum 4 timer.

 

LÆNGERE TID

Hvis det derimod under mediationsmødet viser sig, at det vil tage længere tid, aftales det med mediator, hvornår der kan fortsættes - herunder om mødet kan fortsætte ud over det planlagte. Der skal i så fald foretages indbetaling til Disputs med det samme.

 


 


Timer

Disputs
(ex/inkl. moms)

Mediator
(ex/inkl. moms

I alt
(ex/inkl. moms)

MEDIATION

1 dag

+ mediators forberedelse
(i alt op til 8 timer)

2.500 kr.

/ 3.125 kr.

20.000 kr.
/ 25.000 kr.

22.500 kr.

/ 28.125 kr.

HASTEMEDIATION OG SAGER MELLEM KR. 1 MIO. OG 5 MIO.

+ 25 %

+ 25 %

SAGER FRA
KR. 5 MIO. 

+ 50 %

+ 50 %

MEDIATIONSAFTALE


Har du ikke allerede en aftale om mediation med din modpart, kan du lave en her 

Du kan på Disputs starte en mediationssag, selvom du ikke allerede har en mediationsaftale med din modpart. Ved oprettelsen bliver du spurgt om, du har en mediationsaftale, her vælger du nej, og når sagsoprettelsen er færdig, sender Disputs en meddelelse til din modpart med information om sagen og invitation til at deltage i sagen.


Det eneste du skal bruge til sagsoprettelsen er data på din modpart og en beskrivelse af sagens tvist. (Du skal inden sagsoprettelsen oprette dig som bruger på Disputs her).


Du kan også udfylde og downloade en mediationsaftale her, som du kan sende til din modpart med anmodning om hendes/hans underskrift.

REGLER & KLAUSULER

MEDIATIONSREGLER

De gældende mediationssregler kan læses og downloades her

REGLER OM MEDIATORER MV.

Regler om mediatorer, deres honorar samt udarbejdelse af forligsaftaler kan læses og downloades her 

KLAUSULER

Klausuler om mediation og voldgift, der kan indsættes i kontrakter, kan hentes her